Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Quads for All, gevestigd te Oosterwolde (fr.)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Quads for All en de opdrachtgever, alsmede elke deelnemer, van de door Quads for All georganiseerde quad tour en/of arrangementen, tenzij uitdrukkelijk door Quads for All schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

2. Instructies van het personeel ten aanzien van het gebruik van de quad dienen te allen tijden te worden opgevolgd.

3. Deelname aan door Quads for All georganiseerde activiteiten geschiedt volledig op eigen risico. Quads for All is nimmer aansprakelijk voor schade aan de bestuurder, derde, danwel goederen. Quads for All zal haar verantwoordelijkheid nemen t.a.z. van goed onderhouden quads, gedegen instructie en uitsluitend rijden onder begeleiding van ervaren begeleiders.

4. De deelnemer/bestuurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde quad toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De deelnemer/bestuurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervangen, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de quad contant aan Quads for All voldoen.

5. Bij annulering van een quadtour of arrangement worden respectievelijk, annuleringskosten in rekening gebracht. Na reservering rekenen we 30% annuleringskosten. Tussen 7 en 3 dagen voor datum van de geboekte quadtour of arrangement wordt er 40% annuleringskosten gerekend. Bij annulering binnen 48 uur voor de geplande quadtour of arrangement wordt er 50% annuleringskosten gerekend. Indien minder mensen aan een arrangement of tour gaan meedoen, dient dit vooraf doorgemaild of gebeld te worden. Het max. aantal dat mag annuleren voor deelname wordt door Quads for All naar aanleiding van de groepsgrootte bepaald. Men dient ook bij minder deelnemers dan door Quads for All gestelde minimale deelname te betalen voor niet deelnemende pers. tot het bedrag van de gestelde minimale deelname voor geboekte arrangement of tour.

6. Quads for All is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant en/of bestuurder van de quad, danwel derden, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de zijde van Quads for All.

7. Quads for All is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en of bedrijfschade, indirecte schade en/of winstderving. Quads for All is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen.

8. Iedere aansprakelijkheid van Quads for All is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van Quads for All wordt uitgekeerd.

9. Indien de deelnemer en/of bestuurder toerekenbaar tekort schiet in het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, komen alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke die Quads for All moet maken, voor rekening van de deelnemer danwel bestuurder. Voor kinderen geldt dat de ouders of verantwoordelijke aansprakelijk gesteld worden.

10. De klant is bij non-betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum een rente verschuldigd van 1 % per maand vanaf de factuurdatum.

11. Quads for All is bevoegd haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, op te schorten, danwel te ontbinden, indien Quads for All van mening is dat de deelnemer en/of bestuurder onder invloed is van alcohol/drugs/medicijnen, die het rijgedrag van de deelnemer/bestuurder kunnen beInvloeden, danwel wanneer de deelnemer en/of bestuurder zich niet houdt aan de instructies van de begeleider. Quads for All houdt zich het recht voor om bij zeer slechte weersomstandigheden het onderdeel quadrijden te laten vervallen. Indien Quads for All voorafgaand aan het arr. of de tour annuleert, krijgt u de mogelijkheid een andere datum te plannen. Of indien reeds betaald, krijgt u uw betaling teruggestort. Eventueel wordt met u bekeken wat een alternatief zou zijn.

12. Op alle met Quads for All gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 14. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden